معمولا ملاک تعیین استان بومی در دفترچه ی انتخاب رشته ی درج می شود. تا به اکنون آخرین تغییرات بدین صورت بوده اند.

الف)در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره ی متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم و محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان برای داوطلبان نظام جدید در یک استان باشد،داوطلب،بومی آن استان تلقی می شود.

ب)در صورتی که محل اخذ مدرک سه سال تحصیلی آخر داوطلبی در یک استان نباشد،استان محل تولد داوطلب به عنوان استان بومی وی در نظر گرفته می شود.

پ)داوطلبانی که سه سال آخر متوسطه ی خود را در خارج از کشور گذرانده باشند،استان محل تولد آن ها،استان بومی آن ها خواهد بود.

ت)داوطلبانی که سه سال آخر متوسطه ی خود را در خارج از کشور گذرانده باشند و استان تولد آن ها نیز خارج از کشور باشد،استان بومی آن ها تهران در نظر گرفته می شود.