اردوهای سیمرغ پارس خیلی دوست دارم چون هم خیلی شاد بود و هم به من کمک کرد تا اشکالات درسیم بر طرف بشه.