مسئله ای نیست شما می توانید در همایش های بعدی شرکت کنید مخصوصا که خلاصه ای از همایش های پیشین نیز ارائه داده می شود.