کارشناسی مهندسی برق

مدرس نمونه فیزیک دبیرستان و کنکور

مدرس نمونه آموزشگاههای تهران و صدا و سیما

مدرس برنامه های آموزشی

مؤلف کتاب مفاهیم کنکور فیزیک، کتاب فیزیک سال سوم و کتاب بانک تست طراحان وکتاب شب امتحان فیزیک در انتشارات تخته سیاه