ممنونم از سیمرغ به خاطر تیم مشاوره قوی و دلسوزی که داره. این تیم در روند پیشرفت من خیلی موثر بود و مرحله به مرحله با من همگام بود.