منونم از سیمرغ پارس به خاطر اینکه من رو با اساتید برجسته ای آشنا کرد و باعث شد تا دیدم نسبت به رشته تحصیلیم تغییر کنه.