212121313

برگه‎هاي انتخاب رشته داوطلبان به ترتيب نمره عملي و رتبه آنها بررسي مي‌شود و تا کل انتخاب‎هاي يک داوطلب تمام نشود، برگه داوطلب بعدي بررسي نخواهد شد. پس يک انتخاب رشته درست بايد به ترتيب علاقه و اولويت از بالا به پايين چيده شود. بطوري که در هر کد رشته که انتخاب شد، انتخاب‎هاي پايين‎تر، از آن بهتر نباشند.

اطلاع از آمار قبولي‎ها در سنوات گذشته با توجه به رتبه آنها به هر داوطلب کمک مي‎کند از انتخاب کد رشته‎هايي که شانس قبولي صفر در آن‎ها دارد خودداري کند. يک چيدمان خوب رشته‎ها طوري است که هر چه از ابتداي ليست دورتر مي‎شويم، شانس قبولي بيشتر شود. بايد دقت داشته باشيم که پرکردن هر 150 کد رشته ضروري نيست. ولي طبيعي است که هر چه انتخاب‎ها بيشتر باشد، احتمال خالي بودن ظرفيت آن رشته بيشتر و شانس قبولي نيز بيشتر خواهد بود.

اتقسيم بندي رشته‎هاي دانشگاهي با توجه به عناويني مانند قطبي- ناحيه‎اي ‎ها در دفترچه انتخاب رشته باتوجه به ماهيت رشته‎ها و گسترش آنها در سطح کشور است و بر اساس آن ، رشته‎ها به چهار دسته قطبي، ناحيه‎اي، استاني و کشوري تقسيم شده‎اند. در روند انتخاب رشته داوطلبان، اين تقسيم بندي باعث تغيير در ظرفيت رشته‎ها خواهد شد، اما در چيدمان کلي داوطلب ها در برگه انتخاب رشته‎ها تأثير چنداني نخواهد داشت. توصيه ما اين است که رشته‎ها بدون توجه به اين تقسيم‏ها و براساس علاقه چيده شود.